EGSA Symposium with Roderick Ferguson as keynote

EGSA Symposium with Roderick Ferguson as keynote.